Trimble發表DL應用程式,使用Android 智慧手機。具繁體中文版。

不需經由Trimble控制器,使用者於Android智慧手機下載安裝後,透過藍芽即可進行
• 靜態及快速靜態量
• 接收儀資料管理
• 使用Email將觀測資料直接傳回辦公室
• GNSS衛星接收狀況包含衛星Skyplot

支援下列接收儀
• Trimble R10
• Trimble R10LT
• Trimble R8s
• Trimble R8 - Model 2, 3, 4
• Trimble R6
• Trimble R6 - Model 2, 3, 4
• Trimble R7-GNSS
• Trimble 5700 II
• Trimble R4 - Model 2, 3
• Trimble R4 - 5800
• Trimble 5800 II
• Trimble NetR9 Geospatial

下載網址:

聯絡我們